Menu Zavrieť
Pre všetky úrovne štátnej správy pripravujeme

PROJEKT OBNOVY KRAJINY

ktorý vďaka vodozádržným opatreniam dokáže okrem obnovy prirodzenej klímy vytvoriť desiatky tisíc pracovných miest – a to aj v menej rozvinutých regiónoch a so zapojením dlhodobo nezamestnaných či marginalizovaných skupín. Je to cesta ako účinne reagovať na klimatické zmeny a eliminovať hroziacu nezamestnanosť spôsobenú aktuálnou krízou.

VLÁDA A PRÍSLUŠNÉ MINISTERSTVÁ

Nadväzujeme na úspešný „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny Slovenskej republiky, ako nástroj obnovy sociálnej, hospodárskej, potravinovej, environmentálnej a klimatickej bezpečnosti“ realizovaný v rokoch 2010 a 2012 za vlády Ivety Radičovej, do ktorého sa zapojilo 488 obcí na Slovensku a vytvoril takmer 8 000 pracovných miest.

VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY A OKRESY

Pomáhame s prípravou metodík i akčných plánov a navrhujeme riešenia pre efektívny manažment vody, ako napríklad Program obnovy krajiny Košického kraja a mnohé ďalšie.

MESTÁ A OBCE

Realizujeme audity, analyzujeme skutkové stavy a pripravujeme riešenia pre maximálne využívanie dažďovej vody, elimináciu sucha a predchádzanie ničivých povodní. Mapujeme aktuálne programové výzvy a radíme, ako ich čerpať a implementovať do praxe.

Všetko na jednom mieste

Pomôžeme vám s analýzou, plánovaním aj realizáciou